Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen

Voor huisartsen

Als u huisarts of verpleegkundige bent, kunt u de folder aanvragen.

Voor wie?
Voor personen die te maken krijgen met veranderingen rondom relatie-, sekse- en seksualiteitsgerelateerde vraagstukken. Als er zich binnen een van deze vlakken problemen voordoen, kan dit aanleiding geven tot verdriet, pijn, emotionele nood en disbalans. Acceptatie (van zelf en/of symptoom) en herkenning (patronen van zelf en met anderen) zijn kernbegrippen tijdens het traject bij De Mentale Smederij. De coaching is gericht op emotionele en relationele balans en rust. Als er sprake is van: problemen rondom seksualiteit en voortplanting problemen in de relationele sfeer onderbroken of moeilijke zwangerschap aandoeningen waarbij schaamte een rol speelt laag of onzeker zelfbeeld hechtingsproblematiek sekse en gender vraagstukken

Wanneer?
Aanvullend op de medische behandeling of als medische behandeling niet gendiceerd/aan de orde is. Na de eerste diagnose of als lichamelijke heling stagneert.

Hoe?
Coaching, anders dan bijvoorbeeld psychotherapie, gaat uit van de oplossing en niet van het probleem. Clinten blijven niet jaren enkel over hun probleem praten, maar krijgen hernieuwd toegang tot de coach in zichzelf. Hierdoor voelt de clint zich in de eerste plaats weer volwaardig mens, in plaats van patint.

Werkwijze
Verwijzing van de arts naar De Mentale Smederij waarna er kort intercollegiaal telefonisch overleg plaats vindt. Na de eerste intake met de clint, koppel ik terug hoe het coachingstraject er voor deze clint uit zal zien. Als naar gelang aard en duur van het traject zal er tussentijds een update, en aan het einde een schriftelijke terugkoppeling plaats vinden.

Methode
NLP, TA, Systemisch werk.

Wat is NLP (Neurlolinguistisch Programmeren)?
NLP gaat over het bewerkstelligen van positieve veranderingen in de communicatie met jezelf en naar anderen. Je leert patronen die gedrag en emoties sturen in jezelf herkennen, en leert hoe je deze voor je kunt laten werken in plaats van tegen je. NLP is sterk doelgericht.

Wat is TA (Transactionele Analyse)?
In de Transactionele Analyse wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen onderling (Transacties en Spelen). Van daar uit wordt het verband gelegd met de interne wereld van de persoon (Egotoestanden en Script) en met de externe wereld zoals relaties, het gezin waar de persoon deel van uit maakt of een team. TA is proces en structuur gericht.

Wat is Systemisch werk?
Ons leven kent van jongs af aan vele systemen: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt. Systemisch werk richt zich op het zichtbaar maken van deze velden en verbindingen daarbinnen zodat er een nieuwe zielebeweging plaats kan vinden.